മദ്‌റസകൾ

H.M
താടിക്കാട്
N.H
പച്ചില
N.I.M
തലച്ചിറ
N.I.M
കൊട്ടാരക്കര
M.M
കാര്യറ
I.I.M
ചാലക്കോട്
M.I.M
കുന്നിക്കോട്
T.I.M
വെഞ്ചേബ്
H.I.M
വയ്ക്കൽ
M.M
ഏറം
S.I.M
റേഡിയോ പാർക്ക്
T.I.M
ഇടമൺ
N.I.M
ശാസ്ത്രി ജംഗ്ഷൻ
M.U.M
ആലഞ്ചേരി , പുനലൂർ
I.M
തുമ്പാറ
M.M
ഇടമൺ സത്രം
N.I.M
കുറ്റിക്കാട്
N.I.M
പ്ലാമൂട്
N.I.M
വാളക്കോട്
N.I.M
അവനിശ്‌റാം
H.I.M
വിളക്കുടി
H.I.M
കടുവാപ്പാറ
H.I.M
താഴെവതുകൾ
D.U.M
പട്ടാഴി
H.S.M
ചൂണ്ടുവിള
M.T.M
മിച്ചഭൂമി
N.I.M
തെങ്ങും കോട്
H.I.M
പെരുംതോട്ടം
I.I.M
N.M.A.H പുനലൂർ
H.I.M
വയ്ക്കൽ പടിഞ്ഞാറ്റിങ്കര
M.M
വലിയാടിത്തേറി
K.I.M
കുളപ്പുറം
N.I.M
എളമ്പൽ
M.H.M
കോമളംകുന്ന്
N.E.M
വിളക്കുടി പഞ്ചയാത്ത്
D.U.M
കുന്നിക്കോട് TOWN
H.M
പോങ്ങും മുകൾ
N.I.M
മാത്ര
N.I.M
പള്ളിക്കൽ
A.H.M
തെക്കേവിള
H.I.M
വാളക്കോട്
N.I.M
നെടുവത്തൂർ
M.M
വൈദ്യശാല
H.M
തടിക്കാട് മാർക്കറ്റ്
N.I.M
വെള്ളിമല
H.M
കാഞ്ഞിരത്തറ , തടിക്കാട്
H.I.M
വല്ലം
D.U.M
മെതുകുംമേൽ
D.U.M
കുറ്റൂർ
B.U.M
മാക്കന്നൂർ
H.M
കണ്ണംകാവ് - തടിക്കാട്
D.U.M
ബാദംമുക്ക് - പട്ടാഴി
H.I.M
പനവേലി
N.I.M
ആലഞ്ചേരി , കൊട്ടാരക്കര
N.I.M
ചെന്തറ
M.U.M
പാറേപ്പള്ളി
D.U.M
തച്ചക്കുളം
F.M
പാണ്ടിത്തിട്ട
H.I.M
ആനാട്
S.I.M
മിച്ചഭൂമി
M.M
ചാലിയക്കര
H.I.M
കോട്ടപ്പുറം , കൊട്ടാരക്കര